Zrealizowane projekty

 

AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2019 r. do 31.12.2023 r.

Cel projektu

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności, dostępności i funkcjonowania systemu kształcenia i zarządzania Uczelnią na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju w okresie 01.08.2019 r. – 31.12.2023 r.

W ramach projektu realizowane będą moduły:

 • programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia,
 • podnoszenia kompetencji studentów,
 • wsparcia świadczenia usług przez ABK,
 • organizacji szkół doktorskich,
 • podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej,
 • zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Grupa docelowa

Projektem objęci będą studenci UJK pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, doktoranci, pracownicy dydaktyczni i administracyjni, kadra zarządzająca
i kierownicza UJK.

Efektem projektu będzie:

 • modyfikacja programów na 31 kierunkach kształcenia,
 • wzmocnienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców przez 1 715 studentów,
 • utworzenie szkoły doktorskiej i wsparcie 22 doktorantów w rozwoju naukowym,
 • objęcie doradztwem wspomagającym wejście na rynek pracy 900 studentów,
 • wsparcie w zakresie procesu kształcenia 50 osób kadry akademickiej,
 • wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji kadr kierowniczych i administracyjnych 60 osób,
 • wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i udostępniania informacji
  o szkolnictwie wyższym.

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

19 712 498,34 zł

Dofinansowanie

19 121 123,38 zł

Wkład własny

591 374,96 zł

 

Regulamin projektu – LINK
Formularz zgłoszeniowy – LINK

NOWE PERSPEKTYWY rozwoju UJK

Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności, dostępności i funkcjonowania systemu kształcenia i zarządzania Uczelnią na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju UJK w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2022 r.

Zarządzenie Nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu 'NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach’ w zakresie wsparcia studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Regulamin projektu 'NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach’ w zakresie wsparcia studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Każdy może zostać naukowcem 2

nr POWR.03.01.00-00-T005/18 realizowany w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt prowadzony we współpracy z Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym

Czas trwania projektu: 01.01.2019r. – 30.06.2020r.

Celem projektu jest rozbudzenie ciekawości poznawczej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, kształcenia się oraz przedsiębiorczości. W projekcie uczestniczą wychowankowie w wieku od 6 do 18 lat przebywający w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych w województwie świętokrzyskim. Zajęcia dydaktyczne zostaną przeprowadzone w formie eksperymentów/warsztatów/doświadczeń na terenie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (Stacja Badawcza UJK Święty Krzyż, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Kielcach) oraz Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (Biobank Świętokrzyski, Centrum Nauki da Vinci) w Podzamczu koło Chęcin.

W ramach projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne zaplanowało uczestnikom projektu zajęcia dydaktyczne w ramach trzech zadań:

Zadanie 1. Rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów poprzez zajęcia matematyczno – przyrodnicze oparte na metodzie eksperymentu:

– Tajemniczy świat bryłki gleby

– Przez żołądek do serca

– Świet(l)ne eksperymenty

– Zadbaj o klimat

– Tajemniczy świat bryłki gleby

Zadanie 2. Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów.

Zadanie 3. Kształtowanie umiejętności uczenia się.

Biuro projektu: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK, Instytut Chemii, p.C424

Każdy może zostać naukowcem – warsztaty naukowe odpowiedzią na specjalne potrzeby edukacyjne

 

Projekt prowadzony we współpracy z Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym

Celem projektu jest rozbudzenie ciekawości poznawczej w zakresie nauk przyrodniczych uczniów w wieku 12-16 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych kształceniem specjalnym poprzez organizację zajęć dydaktycznych w formie eksperymentów/warsztatów/doświadczeń na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (Biobank Świętokrzyski, Centrum Nauki da Vinci) w Podzamczu koło Chęcin oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (Wydział matematyczno-Przyrodniczy w Kielcach).

W ramach projektu Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaplanowało uczestnikom projektu niżej przedstawione zajęcia:

 • Tajemniczy świat bryłki gleby
 • Przez żołądek do serca
 • Świetlne eksperymenty
 • Zadbaj o klimat

Zajęcia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach przygotowują i prowadzą: dr Beata Szczepanik, dr Danuta Grabka, mgr Angelika Kamizela, prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak, prof. UJK dr hab. Rafał Kozłowski

Koordynator: dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK (rafalka@ujk.edu.pl)

Administrator: Agnieszka Łomińska (agnieszka.lominska@ujk.edu.pl), Agata Sierczyńska (agasie@ujk.edu.pl)

NOWE HORYZONTY

 

Działanie 3.1 POWER Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, interpersonalnych, analitycznych u 117 studentów/tek studiów stacjonarnych kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA (I i II stopnia) oraz TURYSTYKA I REKREACJA (I stopnia) na rzecz dalszego kształcenia i/lub zatrudnienia absolwentów.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 120 studentów/tek czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych kierunków:

 • turystyka i rekreacja I stopnia (semestr III, IV, V, VI)
 • ochrona środowiska I stopnia (semestr III, IV, V, VI)
 • ochrona środowiska II stopnia (semestr I, II, III, IV)

Opis projektu:

Wsparcie świadczone w ramach projektu obejmuje:

1) rozwój kompetencji studentów/tek kierunku TURYSTYKA i REKREACJA poprzez:

 • SZKOLENIE CERTYFIKOWANE – Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) ISO 9001 w wymiarze 52 godz. dydatkycznych wraz z egzaminem certyfikacyjnym wg standardu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
 • SZKOLENIE CERTYFIKOWANE – Znakarz szlaków nizinnych w wymiarze 32 godz. dydaktycznych wraz z egzaminem wg standardu PTTK
 • ZAJĘCIA WARSZTATOWE – Warsztat pracy przewodnika turystycznego terenowego po województwie świętokrzyskim w wymiarze 100 godz. dydaktycznych (ćwiczenia teoretyczne, wycieczki piesze, autokarowe i praktyki przewodnika zgodnie z wytycznymi ZG PTTK). Zajęcia kończą się egzaminem wg standardu PTTK – 2 dni: teoria+praktyka (samodzielne poprowadzenie trasy wycieczki)
 • ZAJĘCIA WARSZTATOWE – Tworzenie geoproduktu turystycznego w wymiarze 40 godz.
 • WIZYTY STUDYJNE u pracodawców branży turystycznej i rekreacji – zajęcia w formie warsztatów w 8 godz. dydaktycznych
 • ZADANIA PRAKTYCZNE W FORMIE PROJEKTOWEJ realizowane przez zespoły studentów/tek jako element przygotowania dyplomowania w wymiarze 40-60 godz. dydaktycznych.

2) rozwój kompetencji studentów/tek kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA poprzez:

 • ZAJĘCIA WARSZTATOWE – Asystent Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 w wymiarze 20 godz. wraz z egzaminem certyfikacyjnym wg standardu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
 • SZKOLENIE CERTYFIKOWANE – Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO14001 w wymiarze 64 godz. wraz z egzaminem certyfikacyjnym wg standardu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
 • WIZYTY STUDYJNE w przedsiębiorstwach z wdrożonym ISO14001 – AUDYT ŚRODOWISKOWY W PRAKTYCE – w wymiarze 32 godz. (4dni*8h)
 • ZADANIA PRAKTYCZNE W FORMIE PROJEKTOWEJ – ASPEKTY WDRAŻANIA SZŚ wg ISO14001 – praca nad projektem jako element przygotowania dyplomowania w wymiarze 40 – 60godz.;
 • WARSZTATY PRAKTYKA ZAWODU – TECHNOLOGIE OZE, EWE w wymiarze 8 godz.

3) rozwój kompetencji 'miękkich’ w obszarze KOMUNIKACJA – WSPÓŁPRACA – ASERTYWNOŚĆ poprzez warsztaty w wymiarze 16 godz. dydaktycznych o tematyce:

 • Komunikacja i asertywność
 • Współpraca w zespole

Termin realizacji: 01.04.2017r. – 31.03.2020r.

Wartość projektu: 736 731,24 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 84,28% – 620 917,09 zł

Zarządzenie Nr 16/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu projektu „NOWE HORYZONTY – program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Zarządzenie Nr 45/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin projektu „NOWE HORYZONTY – program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” Zmienione zarządzeniem 16/2018

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Odkrywamy świat liczb i funkcji matematycznych w chemii i środowisku

Mamy zaszczyt poinformować, iż na naszym Wydziale będzie realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” projekt przygotowany przez: dr Annę Adach, dr Danutę Grabkę, dr hab. Rafała Kozłowskiego prof. UJK, dr Magdalenę Nowak, mgr Mirosława Szweda

Odkrywamy świat liczb i funkcji matematycznych w chemii i środowisku

Zajęcia przygotowują i prowadzą: dr A. Adach, dr J. Garbulińska – Węgrzyn, dr D. Grabka, dr prof. dr hab. M. Jóźwiak, mgr A. Kozłowska, dr hab. R. Kozłowski prof. UJK, dr M. Nowak, dr hab. inż. P. Rybiński, dr B. Szczepanik, mgr M. Szwed, mgr B. Wodecka

Projekt jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej w wieku 14 – 16 lat.

Celem projektu jest pobudzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi poprzez zgłębianie tajemnic liczb i funkcji matematycznych oraz ich wykorzystanie w chemii i ochronie środowiska.

Zaplanowano 8 spotkań, na których będą realizowane następujące zadania:

 • wypracowanie umiejętności posługiwania się logarytmami,
 • popularyzacja zapisywania liczb w formie wykładniczej,
 • rozwijanie zdolności geometrycznych poprzez odnajdywanie złotej proporcji i kafelkowanie płaszczyzn,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej poprzez konstruowanie brył geometrycznych,
 • określenie liczności materii przez wprowadzenie pojęcia mola – ogólnie stosowanego chemii i wykorzystanie go do szacowania stężenia roztworów,
 • wypracowanie umiejętności sporządzania roztworów, w tym o bardzo niskich stężeniach,
 • wyjaśnienie ilościowej interpretacji pH,
 • wypracowanie umiejętności posługiwania się szkłem i sprzętem laboratoryjnym,
 • pokazanie sposobów badania pH różnych roztworów (w tym także ogólnie znanych z życia codziennego) i oceny uzyskanych wyników,
 • zapoznanie z właściwościami fizyko-chemicznymi wody i roztworów wodnych w otaczającym nas środowisku,
 • praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu ekologii w życiu codziennym,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania doświadczeń i wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów.
 • pobudzenie do świadomego korzystania z dóbr konsumenckich poprzez analizowanie etykiet.

Koordynator: dr D. Grabka, danuta.grabka@ujk.edu.pl

Administrator: mgr P. Rogala, pawel.krzysztof.rogala@o2.pl