Stypendium ministra dla studentów

Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2022/2023 Uwaga! Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów upływa z dniem 09 września 2022 r. Podstawa prawna Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy: art. 93 ust. 1-6, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym […]

Czytaj więcej

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMCKIM 2022/2023 STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADCZENIA  (w formie stypendium lub zapomogi), PROSZENI SĄ O WPROWADZENIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO SWOJEGO KONTA W WIRTUALNEJ UCZELNI   STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI 2022/2023   Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 aby otrzymać ww. stypendium […]

Czytaj więcej

Informacja dla studentów z Ukrainy

Studenci, obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny oraz mają stały adres zamieszkania w Ukrainie i zostali przyjęci na studia po 1 października 2019 roku mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi. Zapomoga jest świadczeniem przyznawanym osobie, która z przyczyn niezależnych od siebie znalazła się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej. Aby […]

Czytaj więcej

Terminy wypłat świadczeń

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW w roku akademickim 2021/2022: LUTY – 15 lutego 2022r. MARZEC – 15 marca2022r. KWIECIEŃ – 13 kwietnia 2022r. MAJ – 13 maja 2022r. CZERWIEC – 14 czerwca 2022r.

Czytaj więcej
Skip to content