wspolnie stworzmy przyszlosc loga

Wspólnie Stwórzmy Przyszłość – interdyscyplinarnie dla regionu

plakat interdyscyplinarnie dla regionu

  • Uruchomienie projektu „Wspólnie Stwórzmy Przyszłość – interdyscyplinarnie dla regionu”

    Uruchomienie projektu „Wspólnie Stwórzmy Przyszłość – interdyscyplinarnie dla regionu”

    Dnia 29.12.2023 r. została podpisana umowa na uruchomienie projektu „Wspólnie Stwórzmy Przyszłość – interdyscyplinarnie dla regionu”, realizowanego w ramach Programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 12 353 248,00 zł ze środków budżetu państwa, projekt będzie pomagał tworzyć innowacyjne rozwiązania, integrując różnorodne dziedziny dla rozwoju naszego regionu. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 13 041 616,00…

    czytaj dalej

Program „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”
Plan Uczelni: „Wspólnie Stwórzmy Przyszłość – interdyscyplinarnie dla regionu”
Opis zadań realizacji planu:

W celu realizacji założeń planu przygotowano strategię rozwoju poszczególnych dyscyplin, która definiuje obszary badawcze o szczególnym znaczeniu dla rozwoju nauki i innowacyjności, wykorzystujące w istotnym stopniu potencjał interdyscyplinarny wydziału i specyfikę regionu świętokrzyskiego.

Osiągnięcie założonego celu będzie możliwe poprzez realizację zadań szczegółowych zdefiniowanych w planie, które są jednocześnie filarami rozwoju grupy dyscyplin, będących przedmiotem niniejszego wniosku (nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, matematyka):

Zadanie 1. Podniesienie jakości badań naukowych w obszarach zdefiniowanych w planie.

Celem zadania jest wspieranie wyróżniających się badaczy i zespołów badawczych, prowadzących badania naukowe o szczególnym znaczeniu dla rozwoju nauki i innowacyjności z uwzględnieniem potencjału interdyscyplinarnego Wydziału i specyfiki regionu, aktywnie aplikujących o pozyskiwanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych oraz dążenie do zwiększenia ich rozpoznawalności na arenie krajowej i międzynarodowej.

Zadanie 2. Podniesienie kwalifikacji oraz zatrudnienie nowej kadry naukowej oraz pracowników naukowo-technicznych.

Celem zadania jest budowanie doskonałości naukowej i dydaktycznej poprzez podniesienie kwalifikacji kadry badawczo-dydaktycznej, badawczej i naukowo-technicznej oraz zatrudnienie nowej kadry niezbędnej do realizacji projektów badawczych i prac komercyjnych, a także budowania silnych i wszechstronnych zespołów badawczych.

Zadanie 3. Umiędzynarodowienie prowadzonych badań, wspieranie mobilności kadry naukowej oraz promocja osiągnięć naukowych pracowników Wydziału.

Celem zadania jest wspieranie współpracy oraz mobilności w obszarze nauki poprzez zwiększenie udziału doświadczonych pracowników naukowych z wyróżniających się ośrodków naukowych w Polsce i za granicą w badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale oraz udziału pracowników Wydziału w warsztatach, spotkaniach roboczych, konferencjach, wizytach studyjnych i stażach krajowych i zagranicznych, a także promocję osiągnięć naukowych oraz infrastruktury badawczej Wydziału w kraju i środowisku międzynarodowym.

Zadanie 4. Zwiększenie poziomu wykorzystania możliwości badawczych oraz szkoleniowych posiadanej infrastruktury badawczej.

Celem zadania jest doskonalenie, wspieranie i unowocześnianie potencjału B+R Wydziału, powiązanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Wydziale z transferem wiedzy do przemysłu, jak również rozwój współpracy z interesariuszami zewnętrznymi poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania możliwości badawczych i szkoleniowych posiadanej infrastruktury badawczej.

Zadanie 5. Zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji.

Celem zadania jest zapewnienie wysokiej jakość studiów dostosowanych do potrzeb regionalnego rynku pracy i wykorzystujących osiągnięcia proponowanej w projekcie działalności naukowej oraz wsparcie studentów na początkowym etapie kariery zawodowej poprzez ofertę dodatkowych szkoleń, kursów, wykładów, wizyt studyjnych i stażów w przedsiębiorstwach, zwiększających ich wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, a także modernizacja infrastruktury dydaktycznej, której rezultatem będzie zapewnienie studentom możliwości nowoczesnego kształcenia z wykorzystaniem obecnych osiągnięć technologicznych.

Działania zaplanowane w ramach tych zadań w poszczególnych obszarach realizują strategię Polityki Naukowej Państwa, w szczególności poprzez podnoszenie jakości badań naukowych i zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji, wspieranie mobilności środowiska naukowego i wzmocnienie jej międzynarodowego oddziaływania, a także zapewnienie transferu wiedzy pomiędzy nauką i przemysłem.

Zaplanowane działania realizują również Regionalną Strategię Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. poprzez wzmocniene potencjału naukowo-badawczego Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK, zacieśnianie współpracy między przedsiębiorstwami a Uczelnią w obszarze kreowania i wdrażania innowacji, oraz podniesienie jakości kształcenia i zwiększenia atrakcyjności studiów na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK.