Doktoryzowanie

Wykaz załączników do podania kandydata koniecznych do otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK w Kielcach

1. Oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny;

2. Proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski oraz propozycję osoby promotora;

3. Wydaną lub przyjętą do druku publikację naukową w formie książki lub co najmniej jedną publikację naukową w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;

4. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie;

5. Deklarację o wyborze egzaminów z dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego;

6. Opinię opiekuna naukowego zawierającą krótką charakterystykę rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją podjęcia się obowiązków promotora;

7. Oświadczenie o niewszczynaniu przewodu doktorskiego przez kandydata w innych ośrodkach naukowych;

8. Kwestionariusz osobowy;

9. Kserokopia dowodu osobistego;

10. Zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z przewodem doktorskim – zgodnie z Uchwałą Nr 146/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 października 2012 roku (nie dotyczy pracowników Wydziału i słuchaczy wydziałowego studium doktoranckiego);

11. Konspekt rozprawy doktorskiej.

Kandydat do podania może dołączyć ponadto:

Certyfikat (jeżeli posiada) potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego. (Załącznik Nr 1 do Rozp. MNiSzW z dnia 03.10.2014);

1. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w innym języku niż polski;

2. Jeśli kandydat na doktora uzyskał „Diamentowy Grant” załącza oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego oraz dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu”.


Pliki do pobrania

Uchwała nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie;

Kwestionariusz osobowy;

Oświadczenie kandydata o finansowaniu przewodu doktorskiego

Oświadczenie jednostki zatrudniającej kandydata o finansowaniu przewodu doktorskiego

Oświadczenie ogólne

Załącznik o udostępnieniu pracy doktorskiej


Recenzje w przewodzie doktorskim

mgr Laura Ewa Frydel

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3

mgr Kalina Adamczyk

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Łukasz Madej

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Norbert Rączka

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Jarosław Rachuna

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3

mgr inż. Bartłomiej Andrzej Syrek

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Magdalena Anna Płódowska

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3

mgr Katarzyna Staszewska-Samson

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Piotr Zbigniew Kusztal

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Anna Maria Grzesiakowska

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Dawid Gmiter

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Katarzyna Durlik-Popińska

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Ilona Stabrawa

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr inż. Tomasz Hałatkiewicz

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Joanna Posłowska

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Joanna Helena Przybylska

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Paweł Krzysztof Rogala

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Paweł Krzysztof Rogala

mgr Mirosław Kazimierz Szwed

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Paweł Wołowiec

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3

mgr Grzegorz Paweł Pabian

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3

mgr Sławomir Tomasz Chwałek

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr inż. Milena Piotrowska

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr inż. Nina Kinga Rędzia

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Agnieszka Malinowska

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Tomasz Sobala

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Michalina Panek-Wójcicka

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Magdalena Trojak

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Magdalena Jakubczyk

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Angelika Kamizela

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Wioleta Kupis

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Ernest Skowron

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Mateusz Kaniewski

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Mateusz Kowalik

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr inż. Katarzyna Sikorska

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Iwona Łazarska

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Ewa Koprowska

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Katarzyna Gałczyńska

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Ewelina Zajęcka

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Edyta Kłusakiewicz

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Ewa Maksymiuk

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Joanna Gleńska-Olender

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Marta Raczyńska-Żak

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Grzegorz Wałek

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Karolina Ruraż

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Arkadiusz Kuroś

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Patrycja Rogala

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Magdalena Kowalska

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Tomasz Stępkowski

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Marek Podsiedlik

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Marcin Frączek

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr inż. Miroslaw Kucharski

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Paulina Żarnowiec

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Paweł Przepióra

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Jacek Koba

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Łukasz Lechowicz

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Patryk Brambert

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Karol Olan

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Agnieszka Tomaszewska

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Grzegorz Król

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Karina Krzciuk

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Monika Bogdanowicz

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr inż. Karolina Trzeciak

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Ewelina Honkisz

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Katarzyna Kirsz

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2


Zakończone przewody doktorskie

2021

nauki biologiczne:

 

dr Agnieszka Malinowska

„Glony w biotopach wodnych zakładu przemysłu wapienniczego Trzuskawica S.A”

Promotor rozprawy: dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK

Recenzenci rozprawy: dr hab. Beata Messyasz

dr hab. Teresa Noga

 

dr Magdalena Maria Trojak

„Wpływ promieniowania emitowanego przez diody elektroluminescencyjne na metabolizm fotosyntetyczny pomidora zwyczajnego (Solanum lycopersicum L.)”

Promotor rozprawy: dr hab. Jan Pałyga, prof. UJK Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Kocurek

Recenzenci rozprawy: dr hab. Andrzej Kornaś

prof. dr hab. Ireneusz Ślesak

 

dr Michalina Maria Panek-Wójcicka

„Zróżnicowanie i rozmieszczenie flory naczyniowej Sandomierza”

Promotor rozprawy: dr hab. Renata Piwowarczyk

Recenzenci rozprawy: dr hab. Jolanta Marciniuk

dr hab. Zbigniew Sobisz

 

dr Tomasz Piotr Sobala

„Wybrane procesy fizjologiczne oraz wzrost podrostów buka Fagus sylvatica L. i jodły Abies alba Mill. w drzewostanach o różnej strukturze”

Promotor rozprawy: dr hab. Rafał Podlaski

Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Kocurek

Recenzenci rozprawy: dr hab. Tomasz Pawłowski

prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska

 

nauki chemiczne:

 

dr Nina Kinga Rędzia

„Synteza i zastosowanie kompozytów węglowo-haloizytowych do adsorpcji paracetamolu i wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z wody”

Promotor rozprawy: dr hab. Piotr Słomkiewicz

Promotor pomocniczy: dr Beata Szczepanik

Recenzenci rozprawy: dr hab. inż. Krzysztof Piotrowski

dr hab. Lidia Dąbek

 

nauki fizyczne:

 

dr Milena Piotrowska

„Study of Conventional and non-conventional scalar and vector mesons”

Promotor rozprawy: dr hab. Francesco Giacosa

Promotor pomocniczy: dr Peter Kovaes

Recenzenci rozprawy: dr hab. Robert Kamiński

dr hab. Michał Praszałowicz

 

dr Paweł Wołowiec

„Wielokanałowa dozymetria in vivo przy użyciu filmów Gafchromic EBT3 u pacjentów leczonych radioterapią w obszarze głowy i szyi za pomocą techniki VMAT ”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Janusz Braziewicz

Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz

Recenzenci rozprawy: dr hab. n. med. Tomasz Piotrowski

dr hab. n. fiz. Wojciech Bulski

prof. dr hab. Paweł Olko

 

nauki o Ziemi i środowisku:

 

dr Sławomir Tomasz Chwałek

„Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji i funkcjonowania Nea Pafos (IV BC -IV AD) na Cyprze- studium geoarcheologiczne”

Promotor rozprawy: dr hab. Tomasz Kalicki

Recenzenci rozprawy: dr hab. Piotr Szwarczewskidr hab. Iwona Hildebrandt-Radke

 

dr Grzegorz Pabian

„Transformacja obszarów pogórniczych w Świętokrzyskiem i możliwości ich wieloaspektowego wykorzystania”

Promotor rozprawy: dr hab. Tomasz Kalicki

Recenzenci rozprawy: dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk

dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska

prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo

 

dr Mirosław Kazimierz Szwed

„Ocena stanu środowiska przyrodniczego południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich na podstawie geo- i bioindykatorów”

Promotor rozprawy: dr hab. Rafał Kozłowski

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński

dr hab. Małgorzata Kijowska-Strugała

 

 

2020

W dyscyplinie biologia:

dr Grzegorz Paweł Wróbel

„Analiza faunistyczno-ekologiczna zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w wybranych zespołach leśnych Gór Świętokrzyskich

Promotor rozprawy: dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK

Recenzenci rozprawy: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz

dr Ernest Skowron

„Fizjologiczne i molekularne podstawy inhibicji starzenia liści Hordeum vulgare L. w odpowiedzi na traktowanie cytokininami”

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Ewa Niewiadomska

Recenzenci rozprawy: dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka, dr hab. Piotr Rozpądek

dr inż. Katarzyna Sikorska

„Wpływ nanocząstek srebra, dwutlenku ceru oraz kropek kwantowych na wychwyt β-amyloidu przez komórki mikrogleju”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Marcin Kruszewski

Promotor pomocniczy: dr Sylwia Męczyńska- Wielgosz

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, dr hab. Martyna Elas

dr Wioleta Kupis

„Molekularne aspekty oddziaływania kwasu abscysynowego na alternatywny szlak oddechowy rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana)”

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Ewa Niewiadomska

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Iwona Ciereszko, prof. dr hab. Andrzej Skoczowski

W dyscyplinie chemia:

dr Angelika Kamizela

„Synteza i aktywność biologiczna laktonów z ugrupowaniem arylowym”

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK

Promotor pomocniczy: dr Alicja Wzorek

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk, prof. dr hab. inż. Stanisław Lochyński

dr Mateusz Tomasz Kowalik

„Nowe polimery koordynacyjne ołowiu(II) i bizmutu(III) z heteroaromatycznymi łącznikami karboksylanowymi”

Promotor rozprawy: dr hab. Barbara Barszcz

Promotor pomocniczy: dr Joanna Masternak

Recenzenci rozprawy: dr hab. inż. Anna Dołęga, dr hab. inż. Wanda Ziemkowska

dr Mateusz Kaniewski

„Wpływ wybranych przeterminowanych leków na przebieg procesu koksowania węgli słabospiekających”

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Walentyna Zubkowa

Promotor pomocniczy: dr Andrzej Strójwąs

Recenzenci rozprawy: dr hab. inz. Marian Niesler, dr hab. inż. Marianna Czaplicka

dr Magdalena Karolina Jakubczyk

„Właściwości elektrochemiczne wybranych konserwantów oraz ich woltamperometryczne oznaczanie w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych”

Promotor rozprawy: dr hab. Sławomir Leszek Michałkiewicz

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. inż. Bogusław Józef Baś, prof. dr hab. inż. Małgorzata Ewa Grabarczyk

2019

W dyscyplinie biologia:

dr Katarzyna Gałczyńska

„Ocena właściwości biologicznych kompleksów niklu (II), kobaltu (II) i miedzi (II) z pochodnymi imidazolu”

Promotor rozprawy: dr hab. Michał Arabski

Recenzenci rozprawy: dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, prof. dr hab. Tomasz Śliwiński

dr Ewelina Zajęcka

„Mniszek Taraxacum officinale agg. Web. ex Wigg. jako wskaźnik stanu geochemicznego gleb miejskich”

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Anna Świercz

Recenzenci rozprawy: dr hab. Zbigniew Sobisz, dr hab. Ewa Chudzińska

dr Ewa Koprowska

„Ocena sezonów pyłkowych drzew ze szczególnym uwzględnieniem taksonów alergizujących w Kielcach w latach 2012-2017”

Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król

Recenzenci rozprawy: dr hab. Lidia Mazur, dr hab. Waldemar Szaroma

W dyscyplinie chemia:

dr Iwona Agnieszka Łazarska

„Badania nad adsorpcją jonów NO2- NO3- i NH4+ z roztworów wodnych na modyfikowanych adsorbentach węglowych”

Promotor rozprawy: dr hab. Andrzej Gierak

Recenzenci rozprawy: dr hab. inż. Jerzy Choma, prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka

W dyscyplinie fizyka:

dr Ewa Maksymiuk

„Exact solution of the relativistic Boltzmann equation in the relaxation time approximation”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wojciech Florkowski

Promotor pomocniczy: dr hab. Radosław Ryblewski

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Michał Spaliński, dr hab. Chihiro Sasaki

W dyscyplinie geografia:

dr Edyta Joanna Kłusakiewicz

„Zróżnicowanie facjalne i geochemiczne aluwiów równiny zalewowej górnej Kamiennej (Wyżyna Kielecka)”

Promotor rozprawy: dr hab. Tomasz Kalicki

Recenzenci rozprawy: dr hab. Piotr Kittel, dr hab. Ewa Smolska

2018

W dyscyplinie biologia:

dr Magdalena Katarzyna Kowalska

„Komórkowe i molekularne efekty działania nanocząstek generowanych podczas spalania wybranych biopaliw pierwszej i drugiej generacji w silniku Diesla”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Anna Małgorzata Lankoff

Recenzenci rozprawy: dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak, prof. dr hab. inż. Ewa Sawosz-Chwalibóg

dr Joanna Maria Gleńska-Olender

„Określenie swoistości serologicznej przeciwciał ludzkich wiążących się z lipopolisacharydami form S i R szczepu Proteus mirabilis O3”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Magdalena Katarzyna Mikołajczyk-Chmiela, prof. dr hab. Adam Ryszard Choma

dr Karolina Ruraż

„Flora i problemy fitogeograficzne muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej”

Promotor rozprawy: dr hab. Renata Piwowarczyk

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Adam Konstanty Zając, prof. dr hab. Anna Popiela

dr Marek Jan Podsiedlik

„Taksonomia, rozmieszczenie i warunki występowania starca wąskolistnego Senecio erucifolius L. w Polsce”

Promotor rozprawy: dr hab. Leszek Bednorz

Recenzenci rozprawy: dr hab. Zbigniew Ryszard Sobisz, dr hab. Beata Woziwoda

dr Tomasz Maciej Stępkowski

„Modyfikowane komórki LUHMES w badaniach mitochondrialnych implikacji choroby Parkinsona: analiza procesów dynamiki mitochondriów i efektów nadekspresji mitochondrialnej fosfatazy PGAM5”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Marcin Konrad Kruszewski

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Friedman, prof. dr hab. Grzegorz Bartosz

W dyscyplinie chemia:

dr Patrycja Monika Rogala

„Synteza kompleksów rutenu na różnych stopniach utlenienia, ich charakterystyka fizyko-chemiczna i możliwości zastosowań”

Promotor rozprawy: dr hab. Barbara Barszcz

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka

Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Brindell, dr hab. Iwona Małgorzata Łakomska

dr Marta Raczyńska-Żak

„Adsorpcja wybranych chloropochodnych fenoli z wody na adsorbencie haloizytowym zmodyfikowanym bromkiem heksadecylotrimetyloamoniowym”

Promotor rozprawy: dr hab. Piotr Marek Słomkiewicz

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz, prof. dr hab. inż. Marianna Barbara Czaplicka

W dyscyplinie fizyka:

dr Arkadiusz Kuroś

„Splątanie jako charakterystyka stanów układu kilku cząstek w pułapce kwantowej”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Anna Okopińska

Recenzenci rozprawy: dr hab. Tomasz Sowiński, prof. dr hab. Jacek Andrzej Karwowski

W dyscyplinie geografia:

dr Grzegorz Wałek

„Wpływ dróg na kształtowanie spływu powierzchniowego w obszarze zurbanizowanym na przykładzie Kielc”

Promotor rozprawy: dr hab. Tadeusz Ciupa

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Adam Henryk Łajczak, dr hab. Tadeusz Józef Molenda

2017

W dyscyplinie biologia:

dr Agnieszka Tomaszewska

„Rola i wartość wskaźnikowa macromycetes w zespołach kserotermicznych wybranych subregionów Niecki Nidziańskiej”

Promotor rozprawy: dr hab. Janusz Łuszczyński

Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US; prof. dr hab. Maria Ławrynowicz

dr Paulina Maria Żarnowiec

„Identyfikacja i różnicowanie szczepów Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa oraz bakterii z wybranych środowisk za pomocą metod genetycznych i spektroskopowych”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca

Recenzenci rozprawy: dr hab. inż. Jolanta Łukasiewicz, prof. dr hab. Jarosław Dziadek

dr Jacek Koba

„Szata roślinna lasów łęgowych Wyżyny Małopolskiej na tle warunków siedliskowych”

Promotor rozprawy: dr hab. Janusz Łuszczyński

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Józef Kurowski, dr hab. Bogdan Lorens

dr Mirosław Kucharski

„Zmienność genetyczna w loci wybranych genów warunkujących przemiany kwasów tłuszczowych u owcy domowej (OVIS ARIES)”

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Urszula Kaczor

Promotor pomocniczy rozprawy: dr inż. Katarzyna Piórkowska

Recenzenci rozprawy: dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM, dr hab. Małgorzata Kajta

dr Łukasz Lechowicz

„Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do różnicowania uropatogennych szczepów Escherichia coli”

Promotor rozprawy: prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Gamian, prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki

W dyscyplinie chemia:

dr Magdalena Agnieszka Garnuszek

„Adsorpcja z fazy wodnej wybranych chloropochodnych aniliny na modyfikowanych adsorbentach haloizytowych”

Promotor rozprawy: dr hab. Piotr Słomkiewicz

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz, dr hab. Lidia Dąbek

dr Karol Olan

„Wpływ oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach na zmiany momentu dipolowego i stałej Kerra wybranych związków chemicznych”

Promotor rozprawy: dr hab. Walentyna Zubkowa

Promotor pomocniczy rozprawy: dr Agnieszka Puchała

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. inż. Jerzy Choma, dr hab. inż. Marianna Czaplicka

W dyscyplinie geografia:

dr Patryk Wojciech Brambert

„Wpływ współpracy sieciowej na przedsiębiorczość i innowacyjność w regionie świętokrzyskim na przykładzie klastra Grono Targowe Kielce”

Promotor rozprawy: dr hab. Ewa Nowak. prof. UJK

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. PAN

dr Paweł Jan Przepióra

„Przyrodnicze i historyczne przemiany zlewni Kamionki (Płaskowyż Suchedniowski) w subatlantyku”

Promotor rozprawy: dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK

Recenzenci rozprawy: dr hab. Bartłomiej Wyżga, prof. PAN, dr hab. Zbigniew Rdzany, prof. UŁ

dr Marcin Karol Frączek

„Warunki przyrodnicze funkcjonowania społeczeństw subneolitycznych w Kotlinie Biebrzy”

Promotor rozprawy: dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK

Recenzenci rozprawy: dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke, prof. UAM, dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ

2016

W dyscyplinie biologia:

dr Monika Natalia Bogdanowicz

„Ekologia widłaka jałowcowatego Lycopodium annotinum L. na siedliskach leśnych Jury Krakowsko- Wieluńskiej i terenów przyległych”

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK

Promotor pomocniczy rozprawy: dr Marcin Kiedrzyński

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Józef K. Kurowski, dr hab. Marek Ciosek, prof. UPH

dr Barbara Karolina Trzeciak

„Wpływ podania in ovo kwasu foliowego i metioniny na rozwój oraz wybrane parametry krwi kury domowej (Gallus gallus domesticus)”

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz

Promotor pomocniczy rozprawy: dr hab. inż. Marcin Lis

Recenzenci rozprawy: dr hab. Lidia Mazur, dr hab. Grzegorz Formicki

dr Grzegorz Król

„Tereny poprzemysłowe jako potencjalne refugia zespołów żądłówek (Hymenoptera: Apocrita: Aculeata)”

Promotor rozprawy: dr hab. Waldemar Celary

Recenzenci rozprawy: dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski, dr hab. Katarzyna Szczepko, prof. UŁ

W dyscyplinie chemia:

dr Dariusz Wideł

„Porównanie wybranych metod przygotowania próbek do oznaczania ftalanów z matryc wodnych”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski

dr Małgorzata Zienkiewicz-Machnik

„Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i możliwości zastosowań kompleksów Mn(II) z ligandami heteroaromatycznymi”

Promotor rozprawy: dr hab. Barbara Barszcz

Recenzenci rozprawy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska, dr hab. Małgorzata Barańska

dr Joanna Maria Trela

„Wpływ wybranych zasad purynowych na korozję stali węglowej w roztworach chlorków”

romotor rozprawy: dr hab. Mieczysław Scendo, prof. UJK

Recenzenci rozprawy: dr hab. Halina Krawiec, prof. AGH, prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki

dr Agata Marta Skorupa

„Porównanie parametrów procesów rozdzielania w mikrokolumnowej i cienkowarstwowej chromatografii cieczowej”

Promotor: dr hab. Andrzej Gierak, prof. UJK

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Tadeusz Dzido, dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS

dr Karina Krzciuk

„Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprężonej w poszukiwaniu roślin o zdolnościach akumulacji pierwiastków śladowych”

Promotor rozprawy: dr hab. Agnieszka Gałuszka, prof. UJK

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski

W dyscyplinie fizyka:

dr Alina Czajka

„Supersymetryczne układy plazmowe i ich niesupersymetryczne odpowiedniki”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Michał Spaliński, prof. dr hab. Piotr Bożek

W dyscyplinie geografia:

dr Irena Maria Dybska-Jakóbkiewicz

„Wyobrażenia 'własnego regionu’ a edukacja geograficzna”

Promotor rozprawy: dr hab. Florian Plit, prof. UJK

Recenzenci rozprawy: dr hab. Adam Hibszer, prof. dr hab. Maciej Jędrusik

dr Iwona Kopacz- Wyrwał

„Przedsiębiorczość a warunki życia ludności wiejskiej województwa świętokrzyskiego”

Promotor rozprawy: dr hab. Wioletta Kamińska

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Florian Plit, dr hab. Izabella Łęcka

2015

W dyscyplinie biologia:

dr Elżbieta Magdalena Tomasik

„Profile kwasów tłuszczowych oraz koncentracja triacylogliceroli i cholesterolu u myszy doświadczalnych obciążonych alkoholem etylowym”

Promotor rozprawy: dr hab. Jolanta Klusek

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Adam Kołątaj, dr hab. Waldemar Szaroma

dr Ewelina Barbara Honkisz

”Tetrabromobisfenol A (TBBPA), jako substancja endokrynnie czynna zaburzająca funkcje łożyska ludzkiego”

Promotor rozprawy: dr hab. Anna Wojtowicz

Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Kruczek, dr hab. Jerzy Galas

dr Wojciech Krzysztof Trybus

„Efekty działania wybranych antrachinonów na komórki prawidłowe i nowotworowe”

Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Henryk Lach, dr hab. Halina Zaporowska

dr Ewa Paula Trybus

„Wpływ wybranych glikokortykosteroidów na parametry biochemiczne i morfologiczne komórek eukariotycznych w warunkach in vitro i in vivo”

Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Stanisław Orkisz, dr hab. Grażyna Świderska- Kołacz

dr Anna Katarzyna Kopacz-Bednarska

„Wpływ długotrwałego działania związków wanadu i magnezu na zmiany biochemiczne i ultrastrukturalne komórek prawidłowych i nowotworowych w warunkach in vivo oraz in vitro”

Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król

Recenzenci rozprawy: dr hab. Lidia Mazur, dr hab. Artur Jóźwik

dr Katarzyna Zofia Kirsz

„Oddziaływanie fotoperiodu na interakcje pomiędzy wybranymi hormonami zaangażowanymi w utrzymanie homeostazy energetycznej u owiec”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska

Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Duda, dr hab. Anita Franczak

W dyscyplinie chemia:

dr Katarzyna Urszula Jaworek

”Metody chromatograficzne w analizie specjacyjnej wybranych związków arsenu w próbkach ciekłych”

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Marianna Czaplicka

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz, prof. dr hab. Wiesław Wasiak

dr Ewelina Maria Błońska- Sikora

”Wpływ wody siarczkowo-siarkowodorowej na zmianę stężenia formy utlenionej i zredukowanej glutationu we krwi chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, dr hab. Krystyna Tyrpień-Golder

2014

W dyscyplinie biologia:

dr Grzegorz Piotr Czerwonka

„Wpływ aktywności ureolitycznej na biofilmy szczepów Proteus mirabilis oraz Pseudomonas aeruginosa”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Anna Skorupska, dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa

W dyscyplinie fizyka:

dr Paweł Jagodziński

”Badania charakterystyk rentgenowskich spektrometrów dyfrakcyjnych”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Marek Pajek

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Wojciech Kwiatek, dr hab. Marcin Sikora

W dyscyplinie geografia:

dr Ewa Krystyna Baran

„Procesy depopulacji na obszarach wiejskich regionu świętokrzyskiego w latach 1978-2011”

Promotor rozprawy: dr hab. Wioletta Kamińska

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Zbigniew Zioło, prof. dr hab. Maciej Jędrusik

2013

W dyscyplinie biologia:

dr Aneta Beata Węgierek – Ciuk

”Promieniowrażliwość limfocytów krwi obwodowej pacjentów z nowotworem prostaty, nowotworem szyjki macicy oraz zdrowych dawców mierzona in vitro jako test predykcyjny i prognostyczny”

Promotor rozprawy: dr hab. Anna Lankoff

Recenzenci rozprawy: dr hab. Jan Pałyga, prof. dr hab. Irena Szumiel

dr Joanna Tabara

„Wpływ okresu przechowywania krwi na poziom glutationu i aktywność enzymów glutationowych”

Promotor rozprawy: dr hab. Bożena Witek

Recenzenci rozprawy: dr hab. Anna Lankoff, dr hab. Artur Jóźwik

W dyscyplinie chemia:

dr Joanna Grażyna Masternak

”Synteza, struktura i charakterystyka spektroskopowa kompleksów wapnia (II) i kadmu (II) z wybranymi bioligandami”

Promotor rozprawy: dr hab. Barbara Barszcz

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz, dr hab. Iwona Łakomska

dr Piotr Ignacy Manecki

„Kontrola analityczna procesów przemian substancji ropopochodnych w glebach”

Promotor rozprawy: dr hab. Agnieszka Gałuszka

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Jerzy Siepak, dr hab. Danuta Rasała

W dyscyplinie geografia:

dr Joanna Krupa

”Naturalne i antropogeniczne procesy kształtujące dno doliny Czarnej Nidy w późnym Vistulianie i holocenie”

Promotor rozprawy: dr hab. Tomasz Kalicki

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Kazimierz Klimek, prof. dr hab. Marek Krąpiec

2012

W dyscyplinie biologia:

dr Marta Wiktoria Kuchta

„Analiza cytogenetyczna kompleksu chromosomowego szynszyli (Chinchilla lanigera Mol.)”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Olga Szeleszczuk

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak, prof. dr hab. Tadeusz Kuder

dr Marta Deperas-Kamińska

„Porównawcza analiza osobniczej promieniowrażliwości limfocytów krwi obwodowej człowieka na promieniowanie o wysokim liniowym przekazywaniu energii- LET”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Wójcik

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Marek Janiak, prof. dr hab. Janusz Braziewicz, dr hab. Bożena Witek

W dyscyplinie chemia:

dr Katarzyna Beata Jedynak

„Synteza i badanie właściwości adsorpcyjnych nanoporowatych węgli z cząstkami metali i tlenków metali”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Jerzy Choma

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkowski, dr hab. Andrzej Gierak

dr Magdalena Katarzyna Marcinkowska

„Aspekty zielonej chemii w syntezie wybranych związków organicznych o właściwościach ciekłokrystalicznych”

Promotor rozprawy: dr hab. Danuta Rasała, dr hab. Agnieszka Gałuszka

Recenzenci rozprawy: dr hab. Magdalena Śliwka- Kaszyńska, dr hab. Jacek Kozioł

W dyscyplinie fizyka:

dr Katarzyna Dorota Lewandowska

„Modelowanie procesów transportu cząsteczek w układach subdyfuzyjnych”

Promotor rozprawy: dr hab. Tadeusz Kosztołowicz

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk, dr hab. Paweł Góra

2011

W dyscyplinie fizyka:

dr Joanna Kinga Czub

„Biologiczne oddziaływanie ciężkich jonów o niskiej energii”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Janusz Braziewicz

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Paweł Olko, prof. dr hab. Natalia Golnik

dr Magdalena Alicja Kamińska

„Rekombinacja dysocjatywna wybranych wieloatomowych jonów molekularnych o znaczeniu astrofizycznym”

Promotor rozprawy: dr hab. Jacek Semaniak

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Marek Pajek, prof. dr hab. Marek Stankiewicz

W dyscyplinie chemia:

dr Anna Wioletta Kołbus

„Rezonans koherencji i rozkłady czasów pierwszego przejścia w pobudliwym i bistabilnym układzie termochemicznym”

Promotor rozprawy: dr hab. Bogdan Nowakowski

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Jerzy Górecki, dr hab. Tadeusz Kosztołowicz

2010

W dyscyplinie fizyka:

dr Radosław Cyprian Maj

„Opis dwucząstkowych korelacji w zderzeniach relatywistycznych jonów”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Jan Pluta, prof. dr hab. Wojciech Broniowski

W dyscyplinie biologia:

dr Iwona Katarzyna Konieczna

„Charakterystyka zróżnicowania molekularnego ureaz bakteryjnych oraz ocena reaktywności przeciwciał anty-ureazowych u człowieka”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela, prof. dr hab. Andrzej Gamian, dr hab. Jan Pałyga

2009

W dyscyplinie fizyka:

dr Przemysław Bernard Kościk

„Badanie własności stanów wielocząstkowych w pułapkach kwantowych: bozony i fermiony”

Promotor rozprawy: dr hab. Anna Okopińska

Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński, prof. dr hab. Jacek Karwowski