Ochrona środowiska

Studia I stopnia licencjackie (3 lata) lub inżynierskie (3,5 roku)

Studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Celem kształcenia na kierunku ochrona środowiska studia pierwszego stopnia jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i zachowań składających się na sylwetkę absolwenta. Zgodnie z nią absolwent studiów powinien posiadać:

 • umiejętności dostrzegania związków i zależności między elementami a czynnikami środowiskowymi przy wykorzystaniu wiedzy i podstawowych metod badawczych środowiska, mechanizmów i procedur zarządzania środowiskiem oraz procedur jego administrowania,
 • umiejętności łączenia specjalistycznej wiedzy przyrodniczej z szeroką znajomością ogólnej problematyki ochrony środowiska w aspektach ekologicznych, socjalnych, prawnych i ekonomicznych,
 • umiejętności przewidywania skutków ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze; wykonywania prostych zadań badawczych; posługiwania się specjalistyczną terminologią w języku polskim i angielskim; wykorzystywania modeli środowiskowych; oceniania krytycznie informacje o środowisku,
 • umiejętności twórczego myślenia i działania, związane z koniecznością dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia, korzystania z wiedzy i metod badawczych różnych nauk,
 • umiejętności dodatkowe: znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, technik komputerowych i podstaw systemów informacji geograficznej (GIS) oraz pracy zespołowej,
 • umiejętność łączenia łączy wiedzę ogólną z teoretyczną oraz wiedzę specjalistyczną z umiejętnościami praktycznymi,
 • przygotowanie do podjęcia dalszych studiów (np. studia II stopnia) i ewentualnie pracy naukowej, w tym umiejętności pozyskania i weryfikacji informacji o środowisku z różnych źródeł, jej przetwarzania, analizy, syntezy i prezentacji wyników
 • atrakcyjny zawód oraz tytuł zawodowy inżyniera (dla studiów inżynierskich) przy jak największym zasobie umiejętności praktycznych głównie z zakresu ochrony środowiska

Celem kształcenia na kierunku ochrona środowiska drugiego stopnia jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i zachowań składających się na sylwetkę absolwenta. Zgodnie z nią absolwent studiów powinien posiadać:

 • umiejętności dostrzegania związków i zależności między elementami a czynnikami środowiskowymi przy wykorzystaniu poszerzonej wiedzy i zaawansowanych metod badawczych różnych nauk, oraz mechanizmów i procedur zarządzania środowiskiem i jego monitoringiem,
 • umiejętności łączenia specjalistycznej wiedzy przyrodniczej z szeroką znajomością poszerzonej problematyki ochrony środowiska w różnych aspektach naukowych,
 • umiejętności przewidywania skutków ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze; wykonywania prostych i średnio skomplikowanych zadań badawczych; posługiwania się specjalistyczną terminologią w języku polskim i angielskim; wykorzystania modeli środowiskowych; oceniania krytycznie informacje o środowisku,
 • umiejętności twórczego myślenia i działania, związane z koniecznością dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia, korzystania z wiedzy i metod badawczych pokrewnych nauk,
 • umiejętności dodatkowe: znajomość języka obcego na poziomie B2+, technik komputerowych i systemów informacji geograficznej (GIS) oraz pracy zespołowej,
 • umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z wiedzą specjalistyczną i umiejętnościami praktycznymi,
 • przygotowanie do podjęcia dalszych studiów (np. studia doktoranckie – III stopnia, studia podyplomowe) i ewentualnie pracy naukowej, w tym umiejętności pozyskania i weryfikacji informacji o środowisku z różnych źródeł, jej przetwarzania, analizy, syntezy oraz prezentacji wyników badań.

Realizacja programu studiów przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy w charakterze wysoko kwalifikowanych pracowników służb ochrony przyrody i środowiska oraz urzędów, instytucji i jednostek gospodarczych współpracujących z ochroną środowiska, samorządów i organizacji społecznych (Inspekcja Ochrony Środowiska, Dyrekcja Ochrony Środowiska, administracja rządowa, i samorządowa, urzędy konserwatorskie, parki narodowe i krajobrazowe, laboratoria badań środowiska, zakładowe służby ochrony środowiska, biura planowania przestrzennego). Poza tym absolwenci mają być przygotowani do pełnienia ról kierowniczych w administracji i samorządach oraz innych zakładach pracy w zakresie związanym z ochroną środowiska.

Informacje ogólne (inż.)

Informacje ogólne (I i II stopnia)

Prezentacja kierunku