Informatyka

Studia I-go stopnia inżynierskie

Studia I stopnia inżynierskie na kierunku informatyka w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji.  Celem kształcenia na studiach inżynierskich pierwszego stopnia z informatyki jest wykształcenie absolwenta posiadającego:

  1. wiedzę w zakresie budowy i metod programowania systemów informatycznych,
  2. umiejętność projektowania, implementacji i zarządzania systemami informatycznymi i teleinformatycznymi,
  3. wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień fizyki, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
  4. wiedzę z zakresu zastosowania informatyki w naukach fizycznych do: modelowania, symulowania i wizualizacji procesów fizycznych,
  5. umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej,
  6. umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych oraz umiejętność pracy zespołowej,
  7. umiejętność korzystania z literatury naukowej, komputerowych baz informatycznych,
  8. umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 oraz językiem specjalistycznym w zakresie fizyki i informatyki.

Absolwent studiów inżynierskich kierunku informatyka jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Absolwent dysponuje wiedzą niezbędną do stosowania oraz rozwijania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, jakie wspierają pracę dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Absolwent jest osobą kompetentną w zakresie projektowania sieci informatycznych i teleinformatycznych, administrowania systemami informatycznymi, administrowania bazami danych, programowania, pełnienia funkcji konsultanta w firmach doradczych w zakresie informatyki.

Absolwent jest przygotowany do szerokiego zastosowanie narzędzi i systemów informatycznych w naukach fizycznych: do modelowania, symulowania i wizualizacji procesów fizycznych, a także w pracy w laboratorium i innych jednostkach naukowych do analizy danych, programowania urządzeń i zarządzania dużymi bazami danych.

Absolwent posiada również przygotowanie niezbędne do stosowania i rozwijania niestandardowych metod informatycznych w organizacjach, instytucjach, przedsiębiorstwach o charakterze innowacyjnym i rozwojowym, m.in. w laboratoriach, działach B+R, mikroprzedsiębiorstwach.

Absolwentom kierunku informatyka Instytut Fizyki UJK oferuje kontynuację kształcenia na trzysemestralnych studiach II stopnia na kierunku fizyka.

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku