Geoinformacja z gospodarką przestrzenną

Geoinformacja z gospodarką przestrzenną – studia I stopnia

 

Studia I stopnia na kierunku geoinformacja z gospodarką przestrzenną w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Absolwent w ciągu
6 semestrów nauki uzyskuje wiedzę z zakresu nauk o Ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, co powoduje interdyscyplinarność jego wykształcenia. Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielne analizowanie i syntetyzowanie relacji kształtujących przestrzeń geograficzną, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii geoinformacyjnych. W efekcie absolwent będzie osobą kompetentną w zakresie poznawania, gromadzenia, przetwarzania/analizy, wizualizacji zasobów przestrzennych. Będzie interpretował funkcjonowanie środowiska geograficznego (przyrodniczego i środowiska człowieka) wraz
z zarządzaniem informacją o jego poszczególnych komponentach. Będzie potrafił wykonywać opracowania kartograficzne dotyczące kompleksowej analizy stanu środowiska i jego zasobów w oparciu o zasady umożliwiające jego gospodarowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent kierunku wykorzysta w praktyce nowatorskie narzędzia geoinformacyjne służące rozwiązywaniu problemów dotyczących gospodarowania przestrzenią geograficzną. Będzie nakierowany na aplikacyjność środowiskową związaną z możliwościami zastosowania geoinformacji oraz innowacyjność proponowanych georozwiązań. Zdobytą wiedzę
i umiejętności może praktyczne wykorzystać do kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem różnych uwarunkowań, np. przyrodniczych, społecznych, z uwzględnieniem ochrony ładu przestrzennego oraz koncepcji urbanistycznej. Będzie miał również kwalifikacje, aby uczestniczyć i kierować interdyscyplinarnymi zespołami pracującymi nad zagadnieniami
z zakresu geoinformacji oraz poszukującymi sposobów rozwiązywania problemów społeczeństwa geoinformacyjnego (Smart Environment, Smart City). Dodatkowo będzie posługiwał się językiem obcym, będzie potrafił pracować w zespole, planować badania naukowe oraz analizować uzyskane wyniki i wyciągać z nich wnioski.

Studia I stopnia na kierunku geoinformacja z gospodarką przestrzenną dają możliwość uzyskania bardzo szerokich kompetencji zawodowych.

Ścieżki kształcenia:

  1. Geoinformacja środowiskowa
  2. Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny

Geoinformacja (systemy informacji geograficznej – GIS) jest wykorzystywana powszechnie
w administracji publicznej, a także wielu firmach i instytucjach szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, ochroną środowiska, geologią, meteorologią, klimatologią i hydrologią, rolnictwem, geomarketingiem, telekomunikacją, energetyką, logistyką i transportem, socjologią, itp. – a więc korzystanie
z niej pomaga kształcić kompetencje obywatelskie oraz w zakresie przedsiębiorczości. Absolwent będzie zatem przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach, które zajmują się tworzeniem, zbieraniem, przetwarzaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji, w tym informacji powiązanej z przestrzenią. Mogą to być m.in.:

  • przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne,
  • firmy wykorzystujące geolokalizację, czy systemy wspomagania decyzji i udostępniania informacji przestrzennej,
  • przedsiębiorstwa wdrażające inteligentne rozwiązania w miastach (smart city),
  • własna działalność gospodarcza, innowacje startup,
  • firmy konsultingowe wykonujące operaty środowiskowe, energetyczne, planistyczne, urbanistyczne czy wspomagające zarządzanie projektami w zakresie wymiany informacji i geoinformacji,
  • organy administracji samorządowej różnego szczebla, w tym departamenty architektury, geodezji, geologii, gospodarki przestrzennej, gospodarki ziemią, ochrony środowiska, urbanistyki, zarządzania zielenią miejską, transportu i logistyki,
  • organy administracji rządowej (ministerstwa i urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska itp.) oraz inne instytucje zobowiązane do gromadzenia i udostępniania danych, w tym informacji o jakości środowiska i środowisku przyrodniczym.

 

 

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku