Fizyka

Studia II-go stopnia (1,5 roku)

Studia II stopnia na kierunku fizyka w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Student w ciągu trzech semestrów nauki ma zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności, niezwykle istotnych w przyszłej pracy. Zawarty w programie studiów model kształcenia, zapewnia połączenie wiedzy teoretycznej, ogólnej i specjalistycznej z umiejętnościami praktycznymi.

Ścieżki kształcenia:

 1. Fizyka medyczna
 2. Nanofizyka
 3. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia jest wykształcenie absolwenta posiadającego:

 • poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień fizyki,
 • znajomość podstawowego kanonu wiedzy z przedmiotów kierunkowych obejmujących zagadnienia fizyki doświadczalnej (wraz z umiejętnościami w zakresie pracy laboratoryjnej), fizyki teoretycznej, fizyki współczesnej oraz dziedzin pokrewnych,
 • znajomość i umiejętność wykorzystywania aparatu matematycznego oraz podstaw metod numerycznych w zakresie niezbędnym do opisu i rozumienia podstawowych modeli matematycznych stosowanych w fizyce,
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność korzystania z literatury naukowej, komputerowych baz informatycznych w zakresie nauk fizycznych i pokrewnych,
 • umiejętność prezentowania uzyskanych wyników,
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości B2+ oraz językiem specjalistycznym w zakresie fizyki.

Studia II stopnia zapewniają absolwentowi wszechstronne i ogólne wykształcenie, aby mógł pracować zarówno w badaniach podstawowych, jak i aplikacyjnych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w szpitalach, w różnych działach medycyny w zakresie projektowania, integracji i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Mają również kwalifikacje do pracy na stanowisku analityka w laboratoriach fizyko-chemicznych, jak i innych stanowiskach wymagających biegłego posługiwania się technikami laboratoryjnymi stosującymi nowe technologie wykorzystujące nanomateriały.

Ponadto absolwenci z uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela mogą być zatrudnieni w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę na studiach w szkołach doktorskich oraz podnosić kwalifikacje na studiach podyplomowych.

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku