Biotechnologia

KIERUNEK STUDIÓW: BIOTECHNOLOGIA I i II stopień

FORMA STUDIÓW: STACJONARNE

 

Studia I i II stopnia na kierunku biotechnologia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Student  w ciągu 6 i następnie 4 semestrów nauki może zdobyć atrakcyjny zawód jak i obszerny zasób praktycznych umiejętności.

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych i pogłębionych zagadnień biotechnologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Ten model kształcenia zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwenta do projektowania procesów biotechnologicznych, znajomość najnowszych  metod biologii doświadczalnej oraz możliwości współpracowania ze specjalistami z dziedzin pokrewnych.

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w pracy zawodowej potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać zasad etyki i przepisów  prawa. Zna język obcy na poziomie biegłości B2(studia licencjackie) i B2+ (studia magisterskie) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii, co jest niezmiernie ważne w pozyskiwaniu najnowszych informacji naukowych i samorozwoju.

Absolwent ma  możliwość pracy w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnym (spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym itp.) oraz prowadzenia pracy w laboratoriach przemysłowych, technologicznych, analitycznych i badawczych prowadzących prace na materiale biologicznym i środowiskowym, z użyciem nowoczesnej aparatury badawczej i analitycznej (fizycznej, chemicznej, biochemicznej, stosującej techniki biologii molekularnej) z wykorzystaniem technik informatycznych i bioinformatycznych.

Studenci kierunku realizują zajęcia w oparciu o kadrę i wyposażenie Instytutu Chemii oraz Instytutu Biologii WSiP-UJK

Nasze zalety: solidna wiedza i praktyka, rodzinna atmosfera i współpraca z pracodawcami.

 

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku