Zarządzenie Nr 2/2023 Dziekana WSP zmieniające Zarządzenie Dziekana nr 1/2021 z dnia 25 października 2021r.

Zarządzenie Nr 2/2023
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 6 listopada 2023 roku

zmieniające Zarządzenie Dziekana nr 1/2021 z dnia 25 października 2021r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej do przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742 ze zm.), Zarządzenia Rektora nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020r zarządza się, co następuje:

§1.

Odwołuje się Pana dr hab. Szymona Walczaka, prof. UJK z Katedry Matematyki
Powołuje się Pana dr hab. Wojciecha Jabłońskiego, prof. UJK z Katedry Matematyki

§2.

Po zmianach skład Wydziałowej Komisji Oceniającej przedstawia się następująco:

• Dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK- Dziekan Wydziału (przewodniczący)
• Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz -Prodziekan ds. kształcenia
(zastępca przewodniczącego)
• Dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK- Instytut Biologii
(w dyscyplinie nauki biologiczne)
• Dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk, prof. UJK -Instytut Biologii
(w dyscyplinie nauki biologiczne)
• Dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK- Instytut Chemii
(w dyscyplinie nauki chemiczne)
• Dr hab. Joanna Masternak, prof. UJK – Instytut Chemii
(w dyscyplinie nauki chemiczne)
• Prof. dr hab. Maciej Rybczyński, prof. UJK – Instytut Fizyki
(w dyscyplinie nauki fizyczne)
• Dr hab. Grzegorz Stefanek, prof. UJK-Instytut Fizyki
(w dyscyplinie nauki fizyczne)
• Dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK- Instytut Geografii i Nauk o Środowisku (w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku)
• Dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK- Instytut Geografii i Nauk o Środowisku (w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku)
• Prof. dr hab. Wioletta Kamińska – Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
(w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna)
• Dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK- Instytut Geografii i Nauk o Środowisku (w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna)
• Dr hab. Grzegorz Łysik, prof. UJK- Katedra Matematyki
(w dyscyplinie matematyka)
• Dr hab. Wojciech Jabłoński, prof. UJK- Katedra Matematyki
(w dyscyplinie matematyka)