Zarządzenie nr 1/2022 Dziekana WSP w sprawie przeniesienia studentów z Ukrainy

Zarządzenie nr 1/2022
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie szczegółowych form i sposobu weryfikacji efektów uczenia się studentów przyjmowanych w drodze przeniesienia na studia prowadzone na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), § 93 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, § 7 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, obowiązującego na podstawie zarządzenia nr 168/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 grudnia 2021 roku oraz § 20 i § 20a Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, obowiązującego na podstawie uchwały nr 33/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2021 roku (ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Obywatel Polski lub obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy, który był studentem uczelni działającej na terytorium Ukrainy w dniu 24 lutego 2022 r. może być przyjęty na studia w drodze przeniesienia.
 2. Przyjęcie na studia w drodze przeniesienia może nastąpić, gdy istnieje zbieżność uzyskanych efektów uczenia się z efektami uczenia się obowiązującymi na danym kierunku, umożliwiająca przeniesienie osiągnięć studenta i gdy właściwa Komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się, zwana dalej Komisją, stwierdzi, że :
  1) student uzyskał zakładane efekty uczenia się oraz zaliczył wszystkie zajęcia przewidziane w danym semestrze/semestrach studiów,
  2) organizacja procesu kształcenia na kierunku studiów umożliwia przeniesienie,
  3) różnice w zakresie programów studiów mogą być uzupełnione przez studenta w czasie kolejnych semestrów, ale nie później niż do końca studiów.
 3. Przyjęcie na studia w drodze przeniesienia obywatela Ukrainy następuje na podstawie decyzji administracyjnej rektora. Decyzja, o której mowa w zdaniu poprzednim, określa w szczególności:
  1) kierunek, rok, poziom i formę studiów, na które student zostaje przyjęty,
  2) wykaz zaliczonych zajęć wraz z ocenami i przypisanymi im punktami ECTS, przy czym dla ustalenia przyznanej liczby ECTS przyjmuje się liczbę punktów przypisaną danym efektom uczenia się na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  3) wykaz różnic programowych lub efektów uczenia się, punktów ECTS oraz godzin zajęć wymagających uzupełnienia oraz termin i sposób ich realizacji, w tym wykaz, wymiar
  oraz sposób złożenia wymaganych egzaminów albo odbycia uzupełniających praktyk zawodowych,
  4) informacje o opłatach za kształcenie obciążających studenta, w tym wysokości i terminie uiszczenia opłat za różnice programowe.
 4. Projekt decyzji przygotowywany jest przez dziekanat.
 5. Rektor może wyrazić zgodę na przeniesienie nakładając obowiązek realizacji zajęć w drodze indywidualnej organizacji studiów.
 6. Niezaliczenie różnic programowych lub efektów uczenia się we wskazany sposób i we wskazanym terminie powoduje konieczność powtarzania roku lub może być podstawą do skreślenia z listy studentów.
 7. Przyjęcie na studia obywatela polskiego, następuje na podstawie rozstrzygnięcia dziekana. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
 8. Odmowa przyjęcia na studia osób, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez rektora. Projekt decyzji przygotowuje dziekanat.
 9. Obywatel Ukrainy będący studentem uczelni działającej na terytorium Ukrainy, który zamierza przenieść się na Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest zobowiązany złożyć wniosek o przeniesienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowego zarządzenia. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni przed rozpoczęciem semestru.
 10. Obywatel Polski będący studentem uczelni działającej na terytorium Ukrainy, który zamierza przenieść się na Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest zobowiązany złożyć wniosek o przeniesienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do przedmiotowego zarządzenia. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni przed rozpoczęciem semestru.
 11. Student do wniosku, o którym mowa w ust. 9-10, dołącza:
  1) wypełnioną ankietę osobową, załącznik nr 3
  2) kserokopię świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK),
  3) dokumentację dotychczasowego przebiegu studiów z uwzględnieniem uzyskanych ocen i liczby punktów ECTS, z podpisem dziekana lub osoby upoważnionej przetłumaczone na język polski lub angielski,
  4) oświadczenie potwierdzające, że osoba, o której mowa w ust. 1, studiowała na uczelni działającej na terytorium Ukrainy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 i nr 5 do przedmiotowego zarządzenia,
  5) oświadczenie stwierdzające, że w przypadku przyjęcia na studia na UJK w drodze przeniesienia, student nie będzie kontynuował studiów w uczelni na terytorium Ukrainy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do przedmiotowego zarządzenia,
  6) dowód ostatniej opłaty za studia na terenie Ukrainy lub inny dokument pozwalający ustalić jej wysokość, w przypadku studentów przenoszących się na studia niestacjonarne.
 12. W przypadku braku dokumentów wymienionych w ust. 11 pkt. 2-5 lub braku oceny z przedmiotu objętego zaliczeniem lub egzaminem, gdy według standardów kształcenia i/lub programu studiów istnieje wymóg uzyskania oceny, weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się następuje w drodze zaliczenia lub egzaminu dla poszczególnych przedmiotów z poszczególnych lat studiów, z przedmiotów wiodących i kontynuowanych. Szczegółowe zasady przeprowadzania zaliczenia lub egzaminu określa w tym przypadku nauczyciel akademicki odpowiedzialna za dany przedmiot.
 13. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 11 pkt 6, naliczana jest pełna odpłatność za studia niestacjonarne.
 14. Postanowienia ust. 12 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do praktyk zawodowych.

§ 2

 1. W celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dziekan powołuje Komisję. W skład Komisji wchodzą: prodziekan ds. kształcenia, zastępca dyrektora lub kierownika katedry ds. kształcenia, właściwy dla danego kierunku oraz w razie potrzeby nauczyciel/nauczyciele akademiccy przedmiotów wiodących i kontynuowanych.
 2. Do zadań Komisji należy:
  1) weryfikacja przedłożonych dokumentów,
  2) weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się,
  3) określenie różnic programowych do wyrównania,
  4) określenie sposobu weryfikacji efektów uczenia się w przypadku braku dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 11 pkt 2-3.
 3. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się Komisja może w szczególności:
  1) uznać osiągnięte efekty uczenia się w uczelni na Ukrainie, na której studiował student,
  2) zobowiązać osobę ubiegającą się do przyjęcia na studia w drodze przeniesienia do zaliczenia przed przyjęciem na studia przedmiotu na ocenę, w przypadku braku oceny z przedmiotu objętego zaliczeniem na ocenę zgodnie ze standardami kształcenia lub/i programem studiów,
  3) zobowiązać osobę ubiegającą się do przyjęcia na studia w drodze przeniesienia do przystąpienia do egzaminu przed przyjęciem na studia, w przypadku braku oceny z przedmiotu objętego egzaminem zgodnie ze standardami kształcenia i/lub programem studiów,
  4) zobowiązać osobę ubiegającą się do przyjęcia na studia w drodze przeniesienia do przystąpienia przed przyjęciem na studia do zaliczenia na ocenę z danego przedmiotu, przystąpienie studenta do egzaminu z danego przedmiotu, jeżeli z przedłożonej dokumentacji lub oświadczenia studenta wynika, że student nie zrealizował w uczelni ukraińskiej przedmiotu objętego standardami kształcenia lub/i programem studiów,
  5) zobowiązać studenta do realizacji praktyki zawodowej w określonym terminie.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może wskazać inny niż określony w ust. 3 pkt 2-5 sposób działania, zgodny z § 20a ust. 2 Regulaminu Studiów UJK, umożliwiający uznanie określonych okresów studiów i efektów uczenia się.
 5. Wynik egzaminu lub zaliczenia jest wiążący dla rektora lub dziekana zarówno co do samego przyjęcia na studia, jak i kierunku, roku, poziomu studiów oraz zaliczonych zajęć, ocen i przyznanych punktów ECTS.
 6. Z czynności weryfikacji efektów uczenia się Komisja sporządza pisemną dokumentację, która stanowi podstawę wydania decyzji przez rektora lub rozstrzygnięcia przez dziekana.
 7. Przyjęcie na studia obywatela Ukrainy, o którym mowa w § 1 ust. 1, może nastąpić w przypadku wykazania znajomości języka, w którym prowadzone są studia (polskiego lub angielskiego), tj.:
  1) przedłożenie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  2) przedłożenie dokumentu potwierdzający zakończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
  3) potwierdzenie znajomości języka polskiego wydane przez Komisję ds. Znajomości Języka Polskiego powołaną przez rektora na podstawie odrębnych przepisów, lub
  4) przełożenie dokumentu (certyfikatu) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie lub uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu z języka angielskiego przeprowadzonego przez Komisję.
 8. Obowiązek przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7, nie dotyczy osób, które przedłożą dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce.

§ 3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy Regulaminu studiów UJK.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 1/2022 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie szczegółowych form i sposobu weryfikacji efektów uczenia się studentów przyjmowanych w drodze przeniesienia na studia prowadzone na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Załącznik nr 1 – Wniosek do JM Rektora o wyrażenie zgody na przeniesienie studiów z uczelni znajdującej się na terytorium Ukrainy

Załącznik nr 2 – Wniosek do Dziekana Wydziału o wyrażenie zgody na przeniesienie studiów z uczelni znajdującej się na terytorium Ukrainy

Załącznik nr 3 – Ankieta osobowa

Załącznik nr 4 – Oświadczenie potwierdzające studiowanie na uczelni działającej na terytorium Ukrainy dla studentów będących obywatelami ukraińskimi

Załącznik nr 5 – Oświadczenie potwierdzające studiowanie na uczelni działającej na terytorium Ukrainy dla studentów będących obywatelami polskimi

Załącznik nr 6 – Oświadczenie