Komunikat 10/2021 Dziekana w sprawie oceny okresowej nauczycieli

Komunikat 10/2021
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 11.10.2021 roku

w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 1. Zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, ze zm.), pierwsza ocena okresowa, o której mowa w art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2021 r. poz. 478, ze zm.) dokonywana jest do końca roku poprzedzającego rok przeprowadzenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej.
 2. Ze względu na stan epidemii ustawodawca dokonał zmiany terminu rozpoczęcia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej z dnia 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 stycznia 2022 r. Tym samym, zmianie uległ termin do którego najpóźniej uczelnie powinny przeprowadzić oceny okresowe nauczycieli akademickich, jest to 31 grudnia 2021 r., przy czym harmonogram przeprowadzania oceny okresowej powinien przewidywać możliwość odwołania się nauczyciela akademickiego od jej wyniku.
 3. Ocena okresowa nauczycieli akademickich obejmuje:
  1) działalność naukową: lata kalendarzowe 2018-2019;
  2) działalność dydaktyczną i organizacyjną: lata akademickie 2017/2018-2018/2019.
 4. Podstawą oceny na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jest arkusz oceny nauczyciela akademickiego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2018 Senatu UJK z dnia 25 stycznia 2018 roku Senatu UJK w sprawie ustalenia wzoru arkusza oceny nauczyciela akademickiego UJK oraz wzoru arkusza oceny bibliotekarza dyplomowanego Biblioteki Uniwersyteckiej UJK.
 5. Na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ustala się następujący harmonogram oceny:
  1) od dnia 18 października do dnia 22 października 2021 roku nauczyciele akademiccy składają do dyrektora instytutu/kierownika katedry wypełnione arkusze oceny (wraz z opinią kierownika zakładu) w wersji papierowej;
  2) do dnia 22 października 2021 roku rada naukowa instytutu/rada katedry rekomendują kandydatów do wydziałowej komisji oceniającej (po dwóch przedstawicieli każdej z dyscyplin, którzy są członkami rad naukowych instytutów lub rad katedr, posiadających stopień co najmniej doktora);
  3) dnia 25 października 2021 roku dziekan powołuje wydziałową komisję oceniającą;
  4) do 29 października 2021 roku dyrektorzy instytutów/kierownik katedry, po uzupełnieniu, przekazują arkusze oceny do Kierownika Dziekanatu – mgr Agnieszki Hady, pokój 102D;
  5) od 1 listopada do 5 listopada 2021 roku kolegium dziekańskie przydziela punkty dziekańskie za działalność dydaktyczną i organizacyjną;
  6) do 10 listopada wydziałowa komisja oceniająca dokonuje okresowej oceny nauczycieli akademickich.
 6. Zasady okresowej oceny nauczycieli akademickich w 2021 roku regulują następujące wewnętrzne akty normatywne:
  1) zarządzenie nr 1/2020 Rektora UJK z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie kryteriów oraz trybu przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  2) uchwała nr 2/2018 Senatu UJK w Kielcach z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru arkusza oceny nauczyciela akademickiego UJK oraz wzoru arkusza oceny bibliotekarza dyplomowanego Biblioteki Uniwersyteckiej UJK;
  3) zarządzenie nr 153/2019 Rektora UJK z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie obowiązku sprawozdawczości publikacji naukowych w Systemie ORCID (Open Researcher and Contributor ID) na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej;
  4) zarządzenie nr 35/2015 Rektora UJK z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  5) zarządzenie nr 8/2016 Rektora UJK z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia parametryzacji działalności dydaktycznej i organizacyjnej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

 

Komunikat 10/2021 – przeprowadzenie oceny okresowej nauczycieli akademickich