Tło dla aktualności - budynek WSP

Zarządzenie 3/2020 Dziekana w sprawie szczególnej organizacji kształcenia

Zarządzenie 3/2020
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 15 października 2020 roku

w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w okresie od 19 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 29 pkt 2, pkt 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz zarządzenia nr 227/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządzam:

§1

W okresie od 19 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku zajęcia studentów kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowane są wyłącznie w formie zdalnej.

§2

W okresie od 19 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku zajęcia studentów innych kierunków niż wymienione §1, odbywające się na terenie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, realizowane są wyłącznie w formie zdalnej.

§3

Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Zarządzenie nr 210/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2020 roku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.