Fizyka techniczna

Studia I-go stopnia inżynierskie (3,5 roku)

Studia I stopnia na kierunku fizyka techniczna w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Student w ciągu siedmiu semestrów nauki ma zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności, niezwykle istotnych w przyszłej pracy. Zawarty w programie studiów model kształcenia, zapewnia połączenie wiedzy teoretycznej, ogólnej i specjalistycznej z umiejętnościami praktycznymi.

Ścieżki kształcenia:

  1. Fizyka medyczna
  2. Metrologia
  3. Nanofizyka
  4. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki

Celem kształcenia na studiach inżynierskich pierwszego stopnia jest wykształcenie absolwenta posiadającego:

  • wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień fizyki, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej,
  • umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych oraz umiejętność pracy zespołowej,
  • umiejętność korzystania z literatury naukowej, komputerowych baz informatycznych,
  • umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 oraz językiem specjalistycznym w zakresie fizyki.

Absolwenci studiów inżynierskich kierunku fizyka techniczna m.in. posiadają wiedzę na temat określonych metod diagnostycznych z zakresu radiologii, diagnostyki elektromedycznej oraz metod radioterapeutycznych, są przygotowani do pracy w ośrodkach medycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące w celach diagnostycznych i terapeutycznych, dozymetrii promieniowania, planowaniu leczenia promieniowaniem jonizującym czy kontroli jakości. Fizycy techniczni przygotowani są również do podjęcia pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych.

Studia I stopnia na kierunku fizyka techniczna, przyporządkowane do dziedziny nauki fizyczne, dają możliwość wyboru przez studentów grupy przedmiotów stanowiących pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki. Są podstawą do podjęcia studiów II stopnia na kierunku fizyka w ramach ścieżki nauczycielskiej.

Absolwentom kierunku fizyka techniczna Instytut Fizyki UJK oferuje kontynuację kształcenia na trzysemestralnych studiach II stopnia na kierunku fizyka.

Informacje ogólne

Prezentacja kierunku