Komunikat 1/2021 Dziekana w sprawie organizacji zaliczeń i egzaminów

Komunikat 1/2021
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 18.01.2021 roku

w sprawie szczególnej organizacji zaliczeń i egzaminów, na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzenia nr 210/2020 Rektora UJK z dnia 30 września 2020 roku oraz zgodnie ze „Środowiskowymi wytycznymi dotyczącymi działalności uczelni w roku akademickim 2020/21 w związku ze stanem epidemii w Polsce” MEN z dnia 4 grudnia 2020 informuję, że:

1. Zaleca się przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym.
2. Szczegółowa instrukcja przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych została opisana w Załączniku nr 1 do zarządzenia nr 210/2020 Rektora UJK z dnia 30 września 2020 roku.
3. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych niemożliwa jest weryfikacja stanu wiedzy studenta, powinno się go skierować do ponownego podejścia w trybie tradycyjnym, które nie jest traktowane jako termin poprawkowy.
4. W przypadku konieczności realizacji kolokwium lub egzaminu w sposób tradycyjny na terenie Wydziału, należy o tym fakcie poinformować zastępcę dyrektora Instytutu/kierownika Katedry ds. kształcenia. Kolokwium lub egzamin powinny odbyć za zgodą studentów i przy podziale na małe grupy z zachowaniem następujących warunków:

  • W kolokwium lub egzaminie bezwzględnie nie mogą uczestniczyć studenci przebywający na kwarantannie/izolacji lub wykazujący objawy zakażenia COVID-19 (np. wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem).
  • Studenci mają obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki przez cały czas przebywania w pomieszczeniach Uczelni.
  • Należy tak zorganizować kolokwium lub egzamin aby ograniczyć możliwości gromadzenia się studentów podczas wchodzenia do sal wykładowych oraz innych pomieszczeń dydaktycznych.
  • Odległość między osobami siedzącymi w sali powinna wynosić minimum 1,5 metra (należy wyraźnie oznaczyć krzesła, których nie można zajmować).
  • Pomiędzy kolejnymi egzaminami i zaliczeniami powinna obowiązywać odpowiednia dla bezpiecznej wymiany osób i przewietrzenia przerwa (sale powinny być regularnie wietrzone, przed wejściem i po wyjściu każdej grupy).
  • Studenci powinni być zaopatrzeni we własne środki piśmiennicze i ewentualnie wymagane pomoce (kalkulatory itp.).
  • Zaleca się, aby prace egzaminacyjne pisemne, jeśli taka forma zaliczenia jest niezbędna, były zbierane do pojemnika, dezynfekowane lub poddane kwarantannie (min 24 h).

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

 

Komunikat 1/2021 – Szczególna organizacja zaliczeń i egzaminów, na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczy