Komunikat 1/2020 Dziekana w sprawie szczególnej organizacji kształcenia

Komunikat 1/2020
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 29.10.2020 roku
w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w okresie od 2 listopada 2020 roku na Wydziale Nauk
Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zarządzenia nr 238/2020 Rektora UJK z dnia 19 października 2020 roku informuję, że w okresie od dnia 2 listopada 2020 zajęcia studentów kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowane będą za zgodą Rektora UJK w sposób następujący:

I. Zajęcia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:
1. Wykłady, konwersatoria i laboratoria w pracowniach komputerowych odbywają się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Zarządzenie nr 210/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2020 roku (bardzo proszę o uważne zapoznanie się z zarządzeniem https://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_210_2020.html).
2. Zajęcia praktyczne (laboratoria, pracownie i seminaria dyplomowe) odbywają się w formie hybrydowej lub zdalnej, jeśli możliwe jest zrealizowanie efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. Szczegółową organizację i harmonogram zajęć prowadzonych w formie hybrydowej ustalają prowadzący w porozumieniu ze studentami oraz zastępcami dyrektorów Instytutów/kierownikiem Katedry i przedstawiają do akceptacji prodziekanowi ds. kształcenia do dnia 5 listopada 2020 roku.

II. Zajęcia dla studentów innych kierunków niż wymienione w pkt. I, odbywające się na terenie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:
1. Wykłady, konwersatoria i laboratoria w pracowniach komputerowych odbywają się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Zarządzenie nr 210/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2020 roku (bardzo proszę o uważne zapoznanie się z zarządzeniem https://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_210_2020.html).
2. Zajęcia praktyczne (w szczególności laboratoria realizowane dla Wydziału Lekarskiego) odbywają się w formie hybrydowej.
3. Szczegółową organizację i harmonogram zajęć prowadzonych w formie hybrydowej ustalają prowadzący w porozumieniu ze studentami oraz zastępcami dyrektorów Instytutów realizujących zajęcia i przedstawiają do akceptacji prodziekanowi ds. kształcenia do dnia 5 listopada 2020 roku.

III. Zajęcia praktyczne realizowane w formie stacjonarnej odbywają się przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
zarządzeń Rektora, a także decyzji zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.

IV. Zajęcia praktyczne, realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość powinny w możliwie jak najszerszym zakresie wykorzystywać techniki multimedialne (transmisję
online z realizacji ćwiczenia, film z realizacji ćwiczenia, prezentacje multimedialne z dokumentacją fotograficzną przebiegu ćwiczenia, itp.)

V. Zajęcia prowadzone w formie zdalnej odbywają się wyłącznie w formie synchronicznej zgodnie z planem zajęć. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana, jedna godzina
zajęć zdalnych realizowanych w formie asynchronicznej może odpowiadać jednej godzinie zajęć dydaktycznych realizowanych w bezpośrednim kontakcie prowadzącego zajęcia ze studentem w
formie tradycyjnej, przy czym łączna liczba godzin realizowanych asynchronicznie nie może przekraczać 20% godzin realizowanych w ramach danego przedmiotu.

VI. Wszystkie formy realizacji zajęć muszą zostać udokumentowane zgodnie z Zarządzeniem nr 210/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2020.

VII. Wymienione wyżej zasady obowiązują do odwołania.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK