Grupa studentów

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMCKIM 2022/2023

STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADCZENIA  (w formie stypendium lub zapomogi), PROSZENI SĄ O WPROWADZENIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO SWOJEGO KONTA W WIRTUALNEJ UCZELNI

 

STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI 2022/2023

 

Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 aby otrzymać ww. stypendium w semestrze letnim, muszą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia – załącznik nr 1a.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU OD  24 STYCZNIA DO 3 LUTEGO 2023 R.

W roku akademickim 2022/23 za podstawę naliczania dochodu w rodzinie studenta uwzględniamy dochody z 2021 r., pod warunkiem, że w ciągu roku 2021, 2022 i do dnia złożenia wniosku, sytuacja materialna w rodzinie nie uległa zmianie.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązkiem studenta jest zgłoszenie wszystkich zmian dotyczących składu i dochodu w rodzinie w ciągu 14 dni od zaistnienia takiej sytuacji.

 

TERMINARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

PAŹDZIERNIK -LISTOPAD   –   22 .11.2022 r.
GRUDZIEŃ   –   9.12.2022 r.
STYCZEŃ   –   17.01.2023 r.

LUTY   –   14.02.2023 r.

 

 

Stypendium socjalne – ustalenia szczegółowe

 

 • W roku akademickim 2022/23 za podstawę naliczania dochodu w rodzinie studenta uwzględniamy dochody z 2021 r., pod warunkiem, że w ciągu roku 2021, 2022 i do dnia złożenia wniosku, sytuacja materialna w rodzinie nie uległa zmianie.
 • Szczegółowy wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o świadczeniazałącznik nr 27
 • Szczegółowe zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta załącznik nr 28

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 23 września 2022 r, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r. – 3288 zł. (Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego obowiązuje do dnia 22 września 2023 r.)

Obowiązuje elektroniczny system rezerwacji terminów do dziekanatu w sprawach pomocy socjalnej. Na stronie: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ należy zarezerwować termin na złożenie wniosku. Rezerwacja dotyczy wyłącznie złożenia wniosków o stypendium socjalne (obsługa innych spraw w tym wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów, zaświadczenia, zapomogi i inne odbywa się na bieżąco).

 

 

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE I STYPENDIUM REKTORA

 • 6-30.09.2022 r. – studenci II, III, IV roku studiów
 • 04-14.10. 2022 r. – studenci I roku studiów  i I roku II stopnia
 • 04-14.10. 2022 r. –  wnioski o stypendium rektora

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW SĄ NIEPRZEKRACZALNE  !!!!!

PO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W  DZIEKANACIE

Student, który złoży wniosek o stypendium socjalne po upływie w/w terminów może otrzymać świadczenie (bez wyrównania ) od miesiąca, w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do dziekanatu.  Nowe wnioski można składać każdego miesiąca począwszy od listopada 2022 r.

 

STYPENDIUM SOCJALNE – WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH KAŻDEGO STUDENTA

( wszystkie załączniki do pobrania REGULAMIN-LINK)

 

 • załącznik nr 1 wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 • załącznik nr 4 wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – regulamin 21, ust. 2)
 • załącznik nr 5 oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – zmiana
 • załącznik nr 25 oświadczenie o numerze konta bankowego STUDENTA OBOWIĄZKIEM JEST WPROWADZENIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO POPRZEZ SWOJE KONTO NA WIRTUALNEJ UCZELNI !!!
 • załącznik nr 26 oświadczenie o zapoznaniu się studenta/członka rodziny z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych
 • załącznik nr 9 oświadczenie studenta/członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub zaświadczenie z ZUS-u o pełnych składkach zdrowotnych za 2021 rok kalendarzowy- każda osoba pełnoletnia w rodzinie, która osiągnęła dochody w 2021 roku
 • załącznik nr 10 oświadczenie studenta/członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który ma być przyznane świadczenie – również każda osoba pełnoletnia w rodzinie, która w roku 2021 uzyskała dochód zerowy
 • załącznik nr 10a oświadczenie studenta/członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 21 ust 1 pkt 148 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który ma być przyznane świadczenie
 • załącznik nr 11 oświadczenie studenta/członka rodziny o źródłach uzyskiwanego w roku bazowym dochodu opodatkowanego i wolnego od podatku na podstawie 21 ust 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym -jeżeli wystąpił
 • załącznik nr 12 oświadczenie studenta/członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres pobierania stypendium – każda osoba pełnoletnia w rodzinie. Jeżeli wystąpiła ulga na dzieci uczące się to proszę uzupełnić pkt. 5 w załączniku wypłata w 2021 r.
 • załącznik nr 13 oświadczenie studenta/członka rodziny o pobieranych lub świadczonych alimentach – jeżeli dotyczy. Dodatkowo postanowienia sądowe o przyznanych alimentach, zaświadczenia od komornika lub
  z funduszu alimentacyjnego
 • załącznik nr 14 oświadczenie studenta/członka rodziny o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych– jeżeli dotyczy
 • załącznik nr 15 oświadczenie studenta/członka rodziny o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego. Osoby posiadające gospodarstwo rolne składają zaświadczenie o ha przeliczeniowych
 • załącznik nr 16 oświadczenie studenta/członka rodziny o zgłoszeniu do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – lub zaświadczenie z KRUSu o ubezpieczeniu zdrowotnym bez kwot opłaconych składek. Dodatkowo zaświadczenie o pobranych/niepobranych zasiłkach chorobowych w 2021 roku kwota netto.
 • załącznik nr 17 oświadczenie studenta/członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – jeżeli dotyczy
 • Załącznik 18 oświadczenie studenta/członka rodziny o przebywaniu na urlopie wychowawczym- jeżeli dotyczy
 • załącznik nr 19 oświadczenie studenta/członka rodziny o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci do szkoły lub posiadaniu dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym lub zaświadczenie ze szkoły
 • załącznik nr 20 oświadczenie członka rodziny o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej lub zaświadczenie z uczelni
 • załącznik nr 22 oświadczenie do celów stypendialnych – np. jeżeli student/ członek rodziny nie posiada działalności gospodarczej może to oświadczyć na tym druku i czytelny podpis tylko studenta.

 

UWAGA!!!  WYMAGANE ZAŚWIADCZENIE

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł ma obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny, obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Ponad to studenta obowiązują pozostałe załączniki lub dokumenty wyszczególnione w regulaminie świadczeń  pomocy materialnej dla studentów jeżeli jego sytuacja rodzinna, osobista tego wymaga.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O STYPENDIUM REKTORA 2022/2023

 1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora (załącznik nr 2);
 2. Wniosek o przyznanie stypendium rektora I roku studiów (załącznik nr 3a); – zmiana
 3. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 5a); – zmiana
 4. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 25);
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 26);

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – ustalenia szczegółowe

 

W przypadku złożenia wniosków o stypendium socjalne i rektora lub zapomogę wystarczy wypełnić i dostarczyć po jednym załączniku nr 25 i 26.

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Studentów wszystkich kierunków i form studiów starających się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych informujemy, że wszystkimi sprawami związanymi z tym stypendium zajmuje się:

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

D.S. ODYSEJA, ul. Śląska 11 A, 25-328 Kielce, tel. 41-349-78-78

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – ustalenia szczegółowe

 

Szukaj informacji: Student – Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami – Stypendium dla osób niepełnosprawnych – pliki do pobrania

 

ZAPOMOGA  – WYKAZ DOKUMENTÓW

 1. Wniosek o przyznanie zapomogi (załącznik nr 8);
 2. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 5) – zmiana
 3. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 25).
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 26);

 

Zapomoga – ustalenia szczegółowe

 

Obowiązkowo każdego studenta ubiegającego się o przyznanie zapomogi zobowiązuje się do przedłożenia wszelkiej dokumentacji potwierdzającej zdarzenie losowe, na które się powołuje.

 

Komisja Stypendialna dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych  obowiązująca w roku akademickim 2022/2023 w składzie

 • mgr Katarzyna Markowska
 • mgr Małgorzata Młynarczyk
 • Wiktoria Kusztal – przedstawiciel studentów
 • Dominika Orkisz – przedstawiciel studentów
 • Dawid Partyka – przedstawiciel studentów.

 

 Skip to content